Artikel dengan Tagar

Cerita Sahabat dari Polandia

Kolom ·

Nilai-nilai Ketuhanan yang dikehendaki Pancasila adalah nilai Ketuhanan yang positif yang digali dari nilai-nilai profetis agama-agama yang bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan.

Dialog Lintas Agama

Konsep Keesaan Tuhan Menyatukan

·

Terdapat hubungan antara satu agama dengan agama lain yang semakin dekat dalam konsep Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, egosentrisme dalam pemahaman Ketuhanan Yang Maha Esa masih terjadi hingga kini.

Halaman 1